THÔNG BÁO LÙI THỜI HẠN CÔNG BỐ

Kính gửi toàn thể các tác giả tham gia

Vì lý do công tác chấm chọn tác phẩm chưa hoàn thành vì vậy thời hạn công bố tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm sẽ dời đến ngày 7/8/2023.

Trân trọng

Ban tổ chức