HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. Thân Nguyên E.VAPA/G Ủy viên HĐNT - Chủ tịch HĐNT
2. Nguyễn Văn Thương E.VAPA/G Ủy viên Ban Chấp hành - Thành viên
3. Phạm Vũ Dũng E.VAPA/G - Thành viên
4. Dzũng Nguyễn E.VAPA/G - Thành viên
5. Nguyễn Viết Rừng A.VAPA -  Thành viên