BAN GIÁM KHẢO

1-NSNA Nguyễn Văn Dần (Nguyễn Dần), EVAPA/G, Phó chủ tịch HĐNT - Chủ tịch HĐGK

2- NSNA Nguyễn Văn Thành (Văn Thành), Phó trưởng Ban LLPB - Thành viên

3- NSNA Trần Thị Thu Đông, AVAPA, UV Ban Chấp hành - Thành viên

4- NSNA Bùi Đăng Thanh, AVAPA   - Thành viên

5- NSNA Hoàng Ngọc Thạch, AVAPA  - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 176 tác giả, 6 tỉnh/thành và 1245 tác phẩm